Tê thép hàn đen và mạ kẽm SPP/ SCH40 Xuất xứ: Korea

Tê hàn SPP – Tiêu Chuẩn KS / JIS / BS được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ (Korea). Có đủ size theo bảng kê dưới đây.

Tê hàn SPP – Tiêu Chuẩn KS / JIS / BS.
KS/JIS Unit:mm
Nominal Pipe Size (NPS) Outside Diameter Center-to-End
A B D1 D2 C M
15×15×15
20×20×20
20×20×15
½×½×½
¾×¾×¾
¾×¾×½
21.7
27.2
27.2
21.7
27.2
21.7
25.4
28.6
28.6
25.4
28.6
28.6
25×25×25
25×25×20
5×25×15
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
34.0
34.0
34.0
34.0
27.2
21.7
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
32×32×32
32×32×25
32×32×20
32×32×15
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
42.7
42.7
42.7
42.7
42.7
34.0
27.2
21.7
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
40×40×40
40×40×32
40×40×25
40×40×20
40×40×15
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
48.6
42.7
34.0
27.2
21.7
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
57.2
50×50×50
50×50×40
50×50×32
50×50×25
50×50×20
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
60.5
48.6
42.7
34.0
27.2
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
60.3
57.2
50.8
44.5
65×65×65
65×65×50
65×65×40
65×65×32
65×65×25
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
76.3
60.5
48.6
42.7
34.0
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
76.2
69.9
66.7
63.5
57.2
80×80×80
80×80×65
80×80×50
80×80×40
80×80×32
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
89.1
76.3
60.5
48.6
42.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
85.7
82.6
76.2
73.0
69.9
90×90×90
90×90×80
90×90×65
90×90×50
90×90×40
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2
3½×3½×1½
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
89.1
76.3
60.5
48.6
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
95.3
92.1
88.9
82.9
79.4
100×100×100
100×100×90
100×100×80
100×100×65
100×100×50
100×100×40
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
114.3
101.6
89.1
76.3
60.3
48.6
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
104.8
101.6
98.4
95.3
88.9
85.7
125×125×125
125×125×100
125×125×90
125×125×80
125×125×65
125×125×50
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
139.8
114.3
101.6
89.1
76.3
60.5
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
123.8
117.5
114.3
111.1
108.0
104.8
150×150×150
150×150×125
150×150×100
150×150×90
150×150×80
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
165.2
139.8
114.3
101.6
89.1
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
142.9
136.5
130.2
127.0
123.8
200×200×200
200×200×150
200×200×125
200×200×100
200×200×100
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
216.3
165.2
139.8
114.3
101.6
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
168.3
161.9
155.6
152.4
250×250×250
250×250×200
250×250×150
250×250×125
250×250×100
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
267.4
216.3
165.2
139.8
114.3
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
215.9
203.2
193.7
190.5
184.2
ANSI Unit:inch
Nominal Pipe Size (NPS) Outsiden Diameter at Bevel Center-to-End
D1 D2 C M
½×½×½
½×½×⅜
½×½×¼
0.84
0.84
0.84
0.84
0.68
0.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
¾×¾×¾
¾×¾×½
¾×¾×⅜
1.05
1.05
1.05
1.05
0.84
0.68
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1×1×1
1×1×¾
1×1×½
1.32
1.32
1.32
1.32
1.05
0.84
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1¼×1¼×1¼
1¼×1¼×1
1¼×1¼×¾
1¼×1¼×½
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.32
1.05
0.84
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1½×1½×1½
1½×1½×1¼
1½×1½×1
1½×1½×¾
1½×1½×½
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.66
1.32
1.05
0.84
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2×2×2
2×2×1½
2×2×1¼
2×2×1
2×2×¾
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
1.90
1.66
1.32
1.05
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.38
2.25
2.00
1.75
2½×2½×2½
2½×2½×2
2½×2½×1½
2½×2½×1¼
2½×2½×1
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.38
1.90
1.66
1.32
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.75
2.62
2.50
2.25
3×3×3
3×3×2½
3×3×2
3×3×1½
3×3×1¼
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.88
2.38
1.90
1.66
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.25
3.00
2.88
2.75
3½×3½×3½
3½×3½×3
3½×3½×2½
3½×3½×2
3½×3½×1½
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.62
3.50
3.25
3.12
4×4×4
4×4×3½
4×4×3
4×4×2½
4×4×2
4×4×1½
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
1.90
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.00
3.88
3.75
3.50
3.38
5×5×5
5×5×4
5×5×3½
5×5×3
5×5×2½
5×5×2
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
2.38
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
4.62
4.50
4.38
4.25
4.12
6×6×6
6×6×5
6×6×4
6×6×3½
6×6×3
6×6×2½
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
6.62
5.56
4.50
4.00
3.50
2.88
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.38
5.12
5.00
4.88
4.75
8×8×8
8×8×6
8×8×5
8×8×4
8×8×3½
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
6.62
5.56
4.50
4.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.62
6.38
6.12
6.00
10×10×10
10×10×8
10×10×6
10×10×5
10×10×4
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
10.75
8.62
6.62
5.56
4.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.00
7.62
7.50
7.25
12×12×12
12×12×10
12×12×8
12×12×6
12×12×5
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
12.75
10.75
8.62
6.62
5.56
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.50
9.00
8.62
8.50
14×14×14
14×14×12
14×14×10
14×14×8
14×14×6
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.62
10.12
9.75
9.38
16×16×16
16×16×14
16×16×12
16×16×10
16×16×8
16×16×6
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
6.62
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.62
11.12
10.75
10.38
18×18×18
18×18×16
18×18×14
18×18×12
18×18×10
18×18×8
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
12.62
12.12
11.75
20×20×20
20×20×18
20×20×16
20×20×14
20×20×12
20×20×10
20×20×8
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
8.62
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.50
14.00
14.00
13.62
13.12
12.75
22×22×22
22×22×20
22×22×18
22×22×16
22×22×14
22×22×12
22×22×10
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.00
15.62
15.00
15.00
14.62
14.12
24×24×24
24×24×22
24×24×20
24×24×18
24×24×16
24×24×14
24×24×12
24×24×10
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.75
10.75
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.50
16.00
16.00
15.62
15.12

Đăng bởi Thép Bảo Tín

Chuyên nhập khẩu và phân phối các loại ống thép đúc, ống thép đường kính lớn, thép hộp cỡ lớn, ống thép Hòa Phát - SeAH - Maruichi, phụ kiện đường ống thép, vật tư PCCC, van công nghiệp Bảo Tín. Hotline: 0767.555.777

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: